N.a Hökamåla

1663     

Innan fanns en ägare Hans Nilsson d.1663

Håkan Persson enl uppgifter ifrån Swan, bör vara Andersson


1671 Håkan Andersson


1681 Änka Sigrid Sejre Hansdotter tog till sig Nils Hansson


1685   


1726 Hans Nilsson son til Nils Hansson


1733 Hans Nilsson son til Nils Hansson


1741 Nils Hansson son till Hans Nilsson


1764 Nils Hansson son till Hans Nilsson


1777 Nils Hansson son till Hans Nilsson


1787 Per Nilsson son till Nils Hansson


1795 Per Nilsson son till Nils Hansson


1801 Per Nilsson son till Nils Hansson


Se slutet 1802 1802-12-29 födds en flicka Ingrid. Fader uppges som  bonde Peter Abrahamsson Hökamåla moder. Botil  Thomasdotter 29 år Hökamåla Källa Födda i Rödeby 1801-1809   källa:Björn Åke Petersson


1804-09-25 födds Helena då står Peter Abramsson som torpare


1802 Nils Persson köper gården.       


1805-1806 Hökamåla 1:2 Nils Persson  son till Per Nilsson


1807 Nils Persson son till Per Nilsson Nils Persson dör 1825   

1825-1827 Änkan Inglöf Nilsdotter  Inglöf dör 1828


1834 Dottern Bengta Nilsdotter o hennes man Andreas Svensson säljer 1/6 delav Hökamåla 23. Avser arv efter Nils Persson h.h. Ingelöf PersdotterKöpare Arrendator Johan Magnus Eriksson h.h. Christina Pettersdotter.          


1835-37 Tillhörde Nils Pehrssons arvingar.

Arrendator under en tid Johan Magnus Nilsson

Han heter troligen Eriksson h.h. Christina Pettersdotter


1835-40 Brukare Carl Petter Abrahamsson gift med Nils Pehrssons dotter Cecilia Nilsdotter


1840-45 Sven Johan Carlsson

1845-1900 Sven Johan Carlsson

1900- ändra beteckning till 1:12 och avstyckning av  1:5 Björkenäs sker.


1900-1906 Sven Johan Carlsson


1906 Gustav Filip Andreas Psilanderhielm f. 1852 d.1918 ogift Psilanderhjelm var förvaltare på sin födelsegård på Verkö ifrån 1883.Ägare: Gustav Filip   1906-12-14 Andreas Psilianderhjelm 1911-11-10 f.1852-10-02  Lösen kom närmst ifrån Verkö och flyttar till Ö:a Rödeby fol.459 Nr:1.f.24.f.-5/32 mtl. Samma gård som Sven August  Svensson innehaft.                   


1911 Lundberg med flera 

   

1926-28 Lagaskifte 1:6, 3/32 mtl 1916 RågångHej  Lundberg


1933 Ingel Johansson och Zola Malmros Övertar gården efter en KK av Lundberg

1932 Zola Malmros död.c.a 1940 skjuter sig efter sin förskingring av pengar ifrån Ingel Johanssson och järnvägen. (Ingrid o Kurt.)     


1942 Adolf Karlsson. h.h. Ellen Karlsson. Leo Ottosson


1949 Adolf Karlssons sterbhus Änkan Ellen Karlsson  barnen Britta Ungerman- Elsa Kroona- Erik Langermark- Gunnar Langemark Paul Langemark- Ingrid Langmark.   

Gutan köptes 1960 av sterbhuset efter G A Karlsson.  

Erik Langemark tog huvudansvaret för gårdens skötsel och skogsvårdensköttes i samråd med sakkunnig personal.

När Erik avled 1997 såldesterbhusdelägarna gården till Erik Langemarks systersöner Lars och Björn Krona     

1994- blir 1:12 av 1:4, 1:6           


1998 Erik Langemark avlider     Lars och Björn Kroona           


1802-12-29 födds en flicka Ingrid. Fader uppges som  bonde Peter Abrahamsson Hökamåla moder. Botil  Thomasdotter 29 år Hökamåla Källa Födda i Rödeby 1801-1809 Björn Åke Petersson 1804-09-25 födds Helena då står Peter Abramsson som torpare   
Se Swans bok om Hökamåla     

Se församlingsnytt sommaren 1999 Gustav Karlsson 

Uppgifter hos Stefan Lundin i hans släktforskning   


Uppförd i början av 1800-talet ombyggd 1943. Ladugård uppförd 1918. Ombyggd 1935 källa 53)   


Den norra gårdens byggnader låg från början i sluttningen mot Hökamåla göl, 1735  byggdes en ny gård upp på flathallen, där den nu  finns, virket i den gamla byggnaden användes på det nya stället. Huset vid Hökamålagölen bestod av stuga med loft.  källa:Lennart Svensson    


Vid norra gården låg bränneri, magasin och vagnbodar utanför själva gårdsbildningen, samt fanns två brötungnar längs åkervägen mot Hökamåla göl, linet bröts vid gölen. 


På norra gården fanns fem stycken torp, ett stycke upp på vägen mot Gutan, till  vänster om vägen låg Petter Håkans torp, detta bröts upp i början av 1800-talet och   lades ner 1871, det blev sedemera betesmark. 


Längs till höger om vägen, innan Gutans rågång, låg Jona-torpet, på skifteskartan för år 1807 finns detta torp upptaget, torparen Jonas Magnusson dog 1847,där fanns då fem tunnland åker uppbruten, änkan brukade torpet till sin död 1874,dock utan vare sig kontrakt eller immisionsedel, hon satt där helt enkelt på nåde, änkan stod i  kyrkboken upptagen som inhyses. 


Det tredje torpet låg öster om Hökamåla göl, ägorna gick ner till gölen ungefär i mitten av gölen. Detta torp kallades Ola Hansa torpet, det bröts upp i början av 1800-talet och lades ner någon gång i mitten av detta århundrade. 


Det fjärde torpet låg längst ut mot vägen till Mörtön, detta benämndes Bångatorpet, detta var ett tidigt brötet torp, det fanns på skifteskartan 1807, detta torp lades ner, troligen omkring 1920?, kanske senare. 


Det femte torpet var Mörtatorpet, det låg till vänster om Mörtövägen, då man kommer  uppifrån, endast ett litet stycke från Gutkallens den äldres gård. Till detta torp kom torparen med sina hus 1879 och avflyttade med sina hus 1904.      källa:Lennart Svensson   


Lundins gård avstyckades år 1900.   


Då Hökamåla först bebyggdes så lades vägen väster om gårdarna, dom avskildes ej på samma sätt som nu. 


Hökamåla delades i två lika delar på 1670-talet och omfattade då 3/16-dels mantal.  källa Lennart Svensson   


1906 inköptes gården av förvaltaren Gustav Filip Andreas Psilanderhjelm, denne var född1852, när han hade hugget väck all skogen  och låtet åkrarna växa igen sålde han gården 1911. Psilanderhjelm dog 1918. 


Han hade en dräng som hette Emil Karlsson, denne hade en fin uniform som  Psilanderhjelm köpt åt honom. Emils mesta arbete bestod i att skjutsa husbonden till och från Rödeby station. Då Emil fick någon order sa han alltid, Ja-Ha-Men Herr Psilanderhjelm, men det blev aldrig något uträttat.   


Kungörelsen om indelning i Blekinge är utfärdad 27 april 1685, detta betydde att bönderna i Hökamåla tillsammans med Kopperamåla skulle draga försorg om en  båtsman. Denne fick heta Kopp med nr.392 vid andra Blekinge kompani.   


Den 12 maj 1834 och den 5 juni 1836 inlöstes gårdarna från Kronan och blev skatte- gårdar, man betalde Tolv Riksdaler Specie och Tolv Skillingar Specie för varje gård.   


1850 dikade bönderna ut Långasjökärr, men redan år 1900 så hade mossen sjunket  så mycket att det inte längre var lönande att odla den. Förr i tiden var gårdarnas hus strukna med trätjära, som brukligt var då.  källa Lennart Svensson     


1815 kommer det femte torpet på N.a Hökamåla Jon Jonsson 

Nytt torp 1815 Jon Olsson Carl Persson Jon Meyer Olof Hansson

1816 Jon Meyer ersättes Jon Jonsson Jon Olsson Carl Persson Nils Dikare Ersätter Jon Meyer Olof Hansson


1818 Olof Johansson      Ersätter Jon Jonsson Jon Olsson Carl Persson Nils Dikare Olof Hansson

1825 Nils Dikareoch Olof Hansson har bytt plats

1826 Olof Johansson       Johan Olsson Arbetskarl Sven Pehrsson har tillkommit Han kanske bor hos Johan Olsson Carl Pehrsson Olof Hansson Nils Dikare       


1856-1860 Inhys.enkl. Sven Persson Röd Enka Wendela Olasdr


1861-1865 Petter Magnus Håkansson Inhys.enkl. Sven Persson Röd Enka Wendela Olasdr Enkl. Hans Petersson Kommer 1855 ifrån r485

1866-1870 Petter Magnus Håkansson Inhys.enkl. Sven Persson Röd Enka Wendela Olasdr Enkl. Hans Peterssonär han boende hos Wendela?


1871-1880 Sven Svensson kommer 1872 och flyttar 1873 Johan Petersson avlöser Sven Svensson

1874 Petter Magnus Håkansson Johan Jonasson Mört kommer

1879 Inhys.enkl. Sven Persson Röd Enka Wendela Olasdr Enkl. Hans Petersson