S.a Hökamåla

I 1685 års jordabok, där även jorderansakan  hållits i Östra Härad av landshövdingen och AmiralenErik Sjöblad och landskamreraren Olof Lindebladhsamt Befallingsma 

  

1663 Håkan Persson  1:13Kronohemman 45 

1671 Anders Nilsson 

1681 Anders Nilsson 

1681 Olof Sonesson 

1726 Jon Olsson 

1733 Jon Olsson 

1741 Jon Olsson 


1764 Olof Jonsson tillsammans med Peter Hansson Flaken 


1775 3/16 mtl possideras av Hr Handelsmannen Peter Hansson Carlskrona 

Där fanns också sönerna Uno 13år och Hans 11år, 

vilkas mor, f.Blackstadius, uppgavs vara död.

Tydligen är detta Peters familj. 


På gården finns Halvbrukaren  Olof Simeonsson 40 år h.h. Bothel Håkansson 26 år son Simeon 2 år(Langemark)        


1777 Olof Jonsson tillsammans med Peter Hansson Flaken 

1787 Olof Jonsson tillsammans med Peter Hansson Flaken


1795 Sammuel Pettersson

1801 Sammuel Pettersson Jag har uppgifter på att en Johannes Sandbergsäljer gården 18011006 till Lars Pehrsson troligen äger han den endast en dag. Se kontrakt.    Se slutet avser 1802


1805-1806 Hökamåla 1:3 Lars Pehrsson

1807 storskiftet Lars Pehrsson 18080326 bytte Lars bort Hökamåla mot

Ö Rödeby 25till Måns Larsson


1810Säljer Nils Persson N.Hökamåla Den södra gården till Gummesson. Se kontrakt   

1810 alla fall till 1818 Gumme Danielsson f.1783 h.h. Elsa Larsdotter f.1777


1817Säljer Gummesson till Torpare PetterSvensson h.h Botill Hansdotter Baggetånga

1818 tillträde Petter Svensson Nils Persson hade en del i gården se kontrakt.

1823 säljer Petter Svensson först 1/2 gården sedan säljer han resten. Då har han troligen löst ut Nils Persson.       

 

1825 - 1850 Olof Pehrsson f.1790 Ronneby Olof Pehrsson flyttar 1853 till Lösen Olof Pehrsson var mellan 1822-1825 brukare på Mörtön h.h. Elin Hansdotter f.1794

son, Magnus f.1818-10-13 Hökamåla d.1898-03-09 Biskobsberg

dott. Kjerstin f.1820-07-06 Hökamåla

son. Peter f.1822-10-17 Hökamåla d. Karlskrona

son. Håkan f.1825-02-10 Hökamåla d.1904-11-25 Sandbäcksmåla Augerum 

dott. Karin f. 1825 Hökamåla troligen död på Hökamåla

dott. Maria f.1827-09-27 Hökamåla

dott. Botill f.1830-04-28 Hökamåla d.1852-11-24 Hökamåla

dott. Ingrid Maria f.1833-01-13 Hökamåla

källa: Claes Rutefjord
1850-1855 Ola Karlsson f.1826 Rödeby h.h. Cecilia Johnsdotter Ola Karlsson flyttar 1857 till Ö.Rödeby


1856-1861 3/16 mtl.John Karlsson ägare till 1860


1860 Ola Karlsson kommer åter ifrån Ö.Rödeby

1872 Ola Karlsson

1868 Håkan Svensson kommer till gården detta år. 

    

1883 Arrendator Sven Johan Håkansson. Son till HåkanSvensson Sven Johan Håkansson dör. 1896-03-01 (av lut.)Håkan Svensson äger gården.          

 

1897- 1923 Otto Pettersson f.1866-05-07 h.h. Serafia Jonasson f.1871-04-21 son Leo Sigfrid Ottosson f.1898-06-18 son Karl Ivar Otosson f.1900-03-26  

Otto Pettersson var gift två gånger. 


1926-28 Lagaskifte 1:7, 7/60 mtl 1916 Rågång Leo Ottosson - Carl Ivar Ottosson   


1923-1970 Karl Ottosson h.h. Alice    

   

1970----- Karl Gunnar Ottosson  h.h. Eva   1994- 1:13 kommer ifrån 1:5 Lundins,   1:7 gamla gården. 1:8 ??vad är detta     


1802-12-29 födds en flicka Ingrid. Fader uppges som bonde Peter Abrahamsson Hökamåla moder. Botil Thomasdotter 29 år Hökamåla Källa Födda i Rödeby 1801-1809 Björn Åke Petersson1804-09-25 födds Helena då står Peter Abramssonsom torpare                                 


Se Swans bok om Hökamåla

Se församlingsnytt sommaren 1999 Gustav Karlsson

Areal 112 ha 16 åker-92 skog-4 bete. Mangårdsbyggnad uppförd omk. 1700Ladugård uppförd 1912-24.


På ägorna finns domaringar. Källa 53) 

Urdrag av Bagers bok 1660-talet. Rödeby Sockens Decimanter 53.

På N:r 13 Hökamåla kan sås 4 tunnor.

På N:r 14 Mörtön kan sås 5 tunnor.  


Städselgårdar inom socknen vars bönder och åboar blef kallade under danska regeringen kungens tjänare äro dessa Kjestorp-Bobbetorp-Snogetorp-Skärfvaboda-Hökamåla-Mörtön.

Sexmännerne. Men Rödeby sexmän äro upptagna och invalda i socknen 1672.

Hvar och en har sina gårdar att svara för.

Gårdarna i hvar rote äro dessa: 1:a Sexmansrote:Ö:a Rödeby-Snogetorp-Inglatorp-Gumegärde(Sofiedal)-Bubbetorp-Hökamåla-Mörtön.källa. 54)  Den södra gårdens byggnader stod i östra slutningen i början av den stora mossen,grunden med källare finns ännu i dag och mäter sex gånger tolv meter =72 kvm,således ett stort hus efter den tidens mått och förhållande. Där fanns även storauthus och smedja samt en bra brunn. Alla dessa byggnader flyttades längre fram upp på berghällen där södra gårdens hus ännu är belägna. På denna berghäll fannsförut ett torp, vilket benämndes Backtorpet. 

källa: Lennart Svensson På södra gården fanns enligt en Malm som berättat om torpen, följande, torpet vid Långasjöns nedre ände Sjölyckan, sedan var det torpet som låg där södra gården nu är belägen, Backtorpet.

Sedan var det Måstorpet, Bergtorpet, Bäckatorpet,Brändatorpet, detta skulle enligt Malm legat någonstans nere vid Brända Kärr.

Bortanför Brända Kärr låg Per Anderssons och Sven Anderssons torp och längre ner Anders Ollsatorpet, detta var ett rätt stort torp.

Detta enligt Malm, nio stycken torp.

Bäckatorpet skulle enligt denna sagesman varit ett stort och bra torp, han sade att en som bott där hette Jonas och en av dennes döttrar hade blivit gift med en som det sades på den tiden, storbonde.

Detta torp skulle ha legat i övre änden på Bäckabackarna som det senare kallades, ett stycke vid sidan.

Vid storskiftet 1807 avstyckades Gutan från den södra gården och fick beteckningen1/24 dels mantal Hökamåla 50 tunnland.

Då skulle enligt Malm, Håkan Svensson från Fridlevstad Fäle köpt detta ställe.  

källa: Lennart Svensson 


Då Hökamåla först bebyggdes så lades vägen väster om gårdarna, dom avskildesej på samma sätt som nu.

Hökamåla delades i två lika delar på 1670-talet och omfattade då 3/16-dels mantal.  

källa: Lennart SvenssonI 1685 års jordabok, där även jorderansakan hållits i Östra Härad av Landshövdingen och Amiralen Erik Sijöblad och landskamreraren Olof Lindbladh samt Befallnings-mannen och Borgmästaren i Carlskrona Blasius König samt häradsnämnden i ÖstraHärad.

För södra gården antecknades nu Olaf Sohnas-son som tillträtt år 1681, dock utan bref eller immisionssedel, han var vid tillträdet Trettio år gammal och var kommen ifrån Bromåla i Augerums socken.

I jordeboken för år 1733 står fortfarande Olaf Sohnas-son som brukare av södra gården.

I jordeboken för år 1745 är han borta.

källa: Lennart SvenssonKungörelsen om indelning i Blekinge är utfärdad 27 april 1685, detta betydde attbönderna i Hökamåla tillsammans med Kopperamåla skulle draga försorg om en båtsman. Denne fick heta Kopp med nr.392 vid andra Blekinge kompani.


Den 12 maj 1834 och den 5 juni 1836 inlöstes gårdarna från Kronan och blev skatte-gårdar, man betalde Tolv Riksdaler Specie och Tolv Skillingar Specie för varje gård.

Förr i tiden var gårdarnas hus strukna med trätjära, som brukligt var då. källa  

källa: Lennart Svensson
Uppförd omkring 1700 /källa Inga 

Tillbaka torpbeskrivning