Copyright rättigheter gäller för alla bilder och all dokumentation.

Finns det inga anteckningar om ursprunget av foto så kommer dessa ifrån mitt bildarkiv. Stefan Lundin

Stad o Land mässan

Vandringsleds invigningen

Projekt som jag sysslat med.

Filminslag om Sälleryd på Youtube eller SVTplay.

Projekten drevs som LEADER projekt tillsammans med

Kulturskatt Tapeter i Sälleryd

Jag var anställd att driva detta projekt.

Karlskrona kommun och Sälleryd-Skrävle Intresseförening.

Sälleryd växer!

Projekt A: Växande näringsliv i Sälleryd – Skrävle

Bakgrund

Projektet vill utveckla företagandet i bygden. Idag finns det ca 50 aktiva företag samt ca 50 ytterligare som har skog och lantbruk som drivs i mer eller mindre skala.

Det är vikigt och nödvändigt att göra en ordentlig kartläggning av företagen i området med hjälp av personliga intervjuer. Denna kartläggning kommer bl. a. att ge svar på vad man jobbar med, tillverkar, erbjuder för tjänster, vilka utvecklingsmöjligheter man ser. Hur skulle man kunna diversifiera sin verksamhet. Finns intresse för närproducerat och vilken hjälp och stöttning behöver företagen för att kunna utvecklas, vilka nätverk kan skapas för att utveckla samarbete och skapa korsbefruktningar för nya innovationer och synnergier.

Hur kan näringslivet gå in och bli en del i skolan, natur- och kulturverksamheten och hur kan företagen skapa nya arbetstillfällen och stimulera inflyttning. Ett uttalat intresse finns kring vindkraft och närproducerat, även möjligheter till annan förnyelsebar energi är möjlig, eftersom det finns många skogsföretagare i området. Kan företagen i området vara ett föredöme för hållbar utveckling? Även ett ökat samarbete mellan företag inom besöknäringen är önskvärd och kan skapa synergieffekter.

Efter att kartläggningen är genomförd kommer träffar med företag i mindre grupper att genomföras.  Detta för att utveckla samarbetet och skapa nätverk mellan företagen, genomföra gemensam marknadsföring och skapa ”attraktiva paket” av produkter och tjänster.

Syfte

Projektets syfte är att genom olika åtgärder och aktiviteter få Sälleryd-Skrävle-området och dess företagare att växa och utveckla sig. Tillväxten i Sälleryd-Skrävle skall kunna ske bl.a. inom landsbygdsturismen med sin lokalisering mellan Karlskrona och Torsås kommuner. Här kommer småföretagarna vara en stor potential med sina nätverksgrupper.

Detta skall leda till att inflyttning och antalet barn ökar vilket därigenom säkerställer skolans fortlevnad och bygdens utveckling.

Mål

Vid projektets slut har nätverk bildats och förutsättningar förbättrats för att nystartade företag har etablerats sig. Ett speciellt viktigt mål är att skapa förutsättningar för kvinnligt företagande och ta till vara ungdomarnas möjligheter att utvecklas sig som entreprenörer.

Projekt B: Ökat boende i Sälleryd – Skrävle

Bakgrund

I arbetet med att öka boendet i bygden behöver en lokal utvecklingsplan för området skapas. För denna ansvarar Sälleryds intresseförening. För att kunna färdigställa utvecklingsplanen behöver ett antal förstudier genomföras.  Dessa förstudier skall sedan användas som underlag vid dialog/samarbete med kommunens förvaltningar. Det gäller framförallt, utbyggnad av gymnastiksalen, etablering av en tennisbana, byggande av en motorikbana på skolgården och

byggande av hyreshus för äldre/ungdomar.

Även boendefrågorna måste utredas. I Sälleryd – Skrävle området finns det många hus som inte till fullo utnyttjas av ägarna. Det är oerhört viktigt att få dessa ägare att bli medvetna om hur viktiga dessa hus är för områdets utveckling. Att man inte bara har husen kvar av nostalgiska skäl då huset istället kunde bebos av en barnfamilj. Det är med dagens bostadspolitik betydligt lättare att få en familj att flytta in om det finns ett hus att hyra /köpa än att bygga ett nytt hus i området. Intresse för att bygga nytt finns men då måste man hitta markägare som är villiga att sälja attraktiva tomter antingen för småhus eller större tomter som är lämpliga för t.ex. hästställen. Ett annat sätt att skapa inflyttning är att hyreslägenheter byggs dit pensionärer, som inte längre orkar med sitt hus kan flytta in och på så sätt kunna stanna kvar i närområdet. De äldres hus kan då säljas till barnfamiljer. Ungdomarna som växer upp kan stanna kvar i bygden om det finns mindre lägenheter på orten där de kan flytta in och inte tvingas flytta från området när det är dags att lämna föräldrahemmet

Syfte

Projektets syfte är

-att genomföra en långsiktig utvecklingsplan för bygden

-att genomföra förstudier ang. gymnastiksal, tennisplan och motorikbana för att förbättra servicen för barn och ungdomar i området.

-att tillsammans med kommunen och intresseföreningen finna nya lösningar på hur dessa objekt kan finansieras och drivas i framtiden.

-att finna tomma hus och ledig mark som kan marknadsföras för att locka nya grupper av familjer att flytta till Sälleryd-Skrävle.

-att genomföra en förstudie för att bygga hyreshus i Sälleryd – Skrävle.

Mål

Projektets mål är att finna nya lösningar under förstudierna som kan genomföras genom samarbete mellan kommunen, företagen i bygden och intresseföreningen.

Inspirera till att alla obebodda fastigheter och dåligt utnyttjande hus får en standard som möjliggör att dessa kan säljas eller hyras ut för att öka inflyttningen av nya familjer. Projektets mål är även att medverka till att nybyggnation kan göras.

Projekt C: Attraktiva Sälleryd - Skrävle

Bakgrund

En viktig faktor för att en by skall upplevas som attraktiv är att den yttre miljön är vacker, välordnad, välskött och välkomnande. Även serviceföretag inom turistnäringen i området ges fördelar genom detta. Sommarboende och tillfälliga besökare måste få positiva erfarenheter av ett besök i Sälleryd -Skrävle  för att tänkas komma tillbaka. Projektet kommer därför att genomföra åtgärder som skall öka attraktionskraften hos både barnfamiljer och andra målgrupper som kommer i kontakt med området. Gruppen är också ansvarig för att en landsbygdsdag/hemvändardag arrangeras som även hjälper till att marknadsföra skolan, företagen samt de nya verksamheterna som startas upp. För företagen inom besöksnäringen är denna grupps arbete mycket viktigt så att företagen kan utvecklas. Projektet kommer därför att göra en plan för hur kommunen, näringslivet och samhällsföreningen skall samarbeta för att sköta drift och underhåll efter projektets slut.

Syfte

Projektets syfte är att genom olika åtgärder och aktiviteter få Sälleryd-Skrävle området och framstå som ett attraktivt boende- och fritidsområde och ett lockande besöksmål.

Mål

En vandringsled mellan Blekingeleden och Torsåsleden kommer att färdigställas med information om olika besöksmål. Vandringsleden skall vara utrustad med övernattnings- alternativ och toalettmöjligheter.

Målet är att information om vandringsleden tillsammans med bygdens kultur – och turistmål skall var väl spridda hos Sydöstra Sveriges turistinformatörer. Natur- o Hembygdsföreningar skall också ha fått en grundläggande information om möjligheterna till friluftsaktiviteterna i området.

En landsbygdsdag kommer att utvecklas till ett årligt evenemang och ett skyltfönster för marknadsföring av Karlskrona landsbygd.